OŚWIADCZENIE
O OCHRONIE DANYCH

Cieszymy się z Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz zainteresowaniem naszym przedsiębiorstwem. Ochronę danych postrzegamy jako aspekt jakościowy ukierunkowany na klienta. Ochrona danych osobowych i poszanowanie praw osobistych są dla nas bardzo ważne.

Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych chcemy udzielić informacji wszystkim osobom odwiedzającym naszą stronę internetową o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych i wyjaśnić przysługujące użytkownikowi prawa.

Korzystanie z naszej witryny jest możliwe bez podawania danych osobowych. W przypadku korzystania z usług naszego przedsiębiorstwa poprzez stronę internetową przetwarzanie danych osobowych może być konieczne.

Dane gromadzone automatycznie w czasie wizyty na naszej witrynie lub dane osobowe podane przez użytkownika w celu skorzystania z usług zostają przetworzone zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma prawnego uzasadnienia, uzyskujemy zgodę na przetwarzanie do niezbędnych celów.

Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne gwarantujące możliwie wysoki poziom ochrony danych.

Zwracamy jednak uwagę, że przekazywanie danych za pomocą ogólnoświatowej sieci internetowej (World Wide Web) jest narażone na luki w bezpieczeństwie.

Chcąc skorzystać z usług naszego przedsiębiorstwa bez przekazywania danych przez internet, można również skontaktować się z nami telefonicznie.

1. Dane kontaktowe administratora danych

Administratorem w myśl ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest:
Przedsiębiorstwo: comepack GmbH
Ulica: Badener Str. 2
Kod pocztowy/miejscowość: 69493 Hirschberg
Tel.: +49 6201 4981-0
E-Mail: info@comepack.com

Funkcję inspektora ochrony danych pełni:
Pan Stephan Hartinger
Coseco GmbH
Tel. : +49 8232 80988-70
E-Mail: datenschutz@coseco.de

2. Gromadzenie ogólnych informacji dostępowych
Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika w plikach dzienników serwera są automatycznie rejestrowane. Są to:

 1. adres IP (adres protokołu internetowego) komputera, za pomocą którego przeglądana jest strona
 2. strona, z której nastąpiło przeniesienie użytkownika do strony docelowej (Referrer)
 3. strona odwiedzana na naszej witrynie
 4. data i długość wizyty
 5. typ przeglądarki i jej ustawienia
 6. system operacyjny

Należy pamiętać, że powyższe dane nie mogą zostać przyporządkowane do konkretnej osoby. Korzystamy z tych technicznych informacji dostępu wyłącznie w następujących celach:

 1. zwiększenia atrakcyjności i ułatwienia obsługi naszej strony internetowej,
 2. wczesnego wykrywania problemów na stronie.
 3. prawidłowego wyświetlania treści na stronie,
 4. udostępniania organom ścigania informacji koniecznych w przypadku ataku cybernetycznego.

Dane te są zapisywane maksymalnie na czas 7 dni jako techniczny środek ochrony systemów przetwarzania danych przed nieupoważnionym dostępem.

3. Gromadzenie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celach podanych na niniejszej stronie informacyjnej dotyczącej ochrony danych.

Na stronie internetowej dostępne są następujące maski wprowadzania danych służące gromadzeniu danych osobowych:

3.1 Rejestracja na stronie

W procesie rekrutacji (rekrutacja online lub drogą elektroniczną) zostają zapisane i przetworzone różne dane osobowe związane z kandydaturą.

Zaliczają się do nich szczególnie

 • informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail)
 • dokumenty zgłoszeniowe (list motywacyjny, CV, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje)

W ramach rekrutacji online za pomocą formularza rekrutacyjnego przesyłanie danych odbywa się wyłącznie za pomocą strony szyfrowanej zgodnie z aktualnym stanem techniki, aby chronić dane osobowe i dokumenty zgłoszeniowe przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem.

Po wysłaniu kandydat otrzymuje e-mail potwierdzający wpływ dokumentów zgłoszeniowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w określonym celu obsadzenia stanowisk w naszym przedsiębiorstwie. Dane zostają przesłane do osób na wewnętrznych stanowiskach zajmujących się konkretnym procesem rekrutacyjnym i do specjalistycznych działów. Przekazywanie danych osobowych kandydatów innym przedsiębiorstwom odbywa się wyłącznie za wcześniejszą wyraźną zgodą kandydata.
Dane osobowe kandydata nie zostają wykorzystane w inny sposób lub przekazane osobom trzecim.

Usunięcie danych osobowych kandydata następuje automatycznie po upływie trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Zasada ta nie obowiązuje, gdy przepisy prawne uniemożliwiają usunięcie danych, konieczne jest dalsze przechowywanie dla postępowania dowodowego lub osoba, której dotyczą dane, wyraziła wyraźną zgodę na ich dalsze przechowywanie np. dla przyszłych ofert pracy.

Jeśli kandydat otrzyma umowę o pracę, przekazane dane zostają zapisane w celu realizacji stosunku pracy z uwzględnieniem przepisów prawnych.

3.1.5 Kontakt drogą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego

Na naszej stronie oferujemy możliwość nawiązania kontaktu drogą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego.

Kontakt z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego powoduje automatyczne zapisanie przekazanych danych osobowych.

Dane osobowe przekazane dobrowolnie w ten sposób zostają zapisane do przetworzenia zapytania i nawiązania kontaktu z osobą, która je przesłała. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

4. W jakim celu wykorzystywane są pliki cookies?
Nasza strona internetowa korzysta w wielu obszarach z tzw. plików cookies. Szczegółowe informacje i rodzaj wykorzystywanych cookies znajdują się w naszych wytycznych dotyczących cookies. Link do wytycznych dotyczących cookies

5. Wykorzystanie i stosowanie narzędzi śledzenia i analizy oraz wtyczki społecznościowe

Korzystanie z Google Analytics

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Narzędzie Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające analizę korzystania z witryny. Informacje o korzystaniu z witryny wygenerowane przez pliki cookies są z reguły przekazywane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimowości IP na tych stronach internetowych IP użytkownika jest wcześniej skracane przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do układu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przekazany w pełnej formie na serwer w Stanach Zjednoczonych, a następnie skrócony. Na zlecenie operatora witryny internetowej Google zastosuje podane informacje do oceny korzystania ze strony przez użytkownika, a także w celu tworzenia raportów dotyczących obecności na stronach oraz świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP, który zostanie przekazany w ramach usługi Google Analytics przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej i wykonywanie raportów dotyczących aktywności na stronie. Korzystanie ze strony i internetu umożliwia świadczenie dalszych powiązanych usług. Przetwarzanie opiera się na uprawnionym interesie operatora strony internetowej.

Za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki można wykluczyć możliwość zapisywania plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne korzystanie z funkcji tej strony internetowej może być ograniczone. Ponadto można zapobiegać zbieraniu danych generowanych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez użytkownika z witryny i przesyłaniu ich do Google (w tym adresu IP użytkownika), a także ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną na stronie:Dodatek do przeglądarki „add-on” deaktywujący Google Analytics.

Dodatkowo lub jako alternatywa do dodatku do przeglądarki „add-on” można zablokować śledzenie przez Google Analytics na naszej stronie, klikając ten link. Na urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie typu „opt-out”. Gromadzenie danych w przyszłości przez Google Analytics dla tej strony internetowej zostanie zablokowane aż do usunięcia pliku cookie zainstalowanego w przeglądarce.

Kliknij tutaj, aby wyłączyć Google Analytics
Możesz też użyć dodatków do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Korzystanie z Google Maps

Niniejsza strona korzysta z Google Maps API w celu wizualnego przedstawienia informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są przez Google dane dotyczące stosowania funkcji mapy przez użytkownika. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacji o polityce prywatności Google. W znajdującym się tam centrum ochrony prywatności można zmienić również osobiste ustawienia dotyczące ochrony danych.

Dokładne instrukcje zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google znajdują się tutaj.

6. Usuwanie, blokowanie i okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko przez okres czasu, który jest konieczny do osiągnięcia danego celu przechowywania lub zgody z różnymi terminami przechowywania przewidzianymi przez ustawodawcę.

Po ustaniu celu przechowywania lub po upływie okresu przechowywania przewidzianego przez ustawodawcę przetwarzanie danych osobowych zostaje rutynowo zablokowane lub dane zostają usunięte zgodnie z przepisami prawnymi.

7. Prawa ochrony danych osób, których dotyczą dane
W razie pytań dotyczących własnych danych osobowych można się skontaktować z nami pisemnie w dowolnym momencie. Osobie, której dotyczą dane, przysługują następujące prawa zgodnie z RODO:
7.1 Prawo dostępu (Podpunkt art. 15 RODO)

Osoba, której dotyczą dane, jest uprawniona do uzyskania dostępu do informacji o kategoriach i danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresie i kryteriach przechowywania oraz czy w związku z tym stosowane jest zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie. Ponadto przysługuje prawo do informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Dotyczy to szczególnie odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych. W tym przypadku przysługuje prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach dotyczących przekazywania danych osobowych.

Oprócz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawa do informacji o źródle danych przysługuje prawo do usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W wymienionych wyżej przypadkach osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do uzyskania bezpłatnej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie wykraczające poza prawo do informacji osoby, której dotyczą dane, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości.

7.2 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

W przypadku chęci skorzystania z prawa do sprostowania danych można w dowolnym momencie zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych lub administratora danych.

7.3 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) szczególnie wtedy, gdy przechowywanie danych nie jest już niezbędne, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, dane osobowe zostały pozyskane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem i usunięcie danych stanowi wywiązanie się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, gdy przeważa prawo do wolności wypowiedzi lub informacji, przechowywanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku (np. okresu przechowywania dokumentacji), usunięcie danych jest sprzeczne z celami archiwalnymi lub przechowywanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy zakwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, cel przetwarzania przestaje obowiązywać, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21(1) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

7.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo przenoszenia swoich danych, przekazanych naszemu przedsiębiorstwu w powszechnie używanym formacie, aby móc przesłać dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i jest przeprowadzane w sposób zautomatyzowany.

7.6 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec gromadzenia, przetwarzania lub korzystania z jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub badań opinii publicznej oraz przetwarzania uzasadnionego biznesowo, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Ponadto prawo do sprzeciwu nie obowiązuje, gdy przepisy prawne przewidują i zobowiązują do gromadzenia, przetwarzania lub korzystania z danych.

7.7 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO w związku z art. 19 federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG))

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem.

7.8 Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych (art. 7(3) RODO)

Osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie bez podania przyczyny. Dotyczy to również wycofania zgody, która została udzielona przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

8 Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych możliwe dzięki uzyskanej zgodzie osoby, której dotyczą dane, odbywa się na podstawie art. 6(1) zdanie 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przetwarzanie danych osobowych niezbędne do wypełnienia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, odbywa się na podstawie art. 6(1) zdanie 1 lit. b (RODO).  Przepis ten obejmuje również procesy przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6(1) zdanie 1 lit. c (RODO).

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa lub stron trzecich, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą dane, nie mają nadrzędnego charakteru, podstawę prawną stanowi art. 6(1) zdanie 1 lit. f) (RODO). Uprawniony interes naszego przedsiębiorstwa polega na realizacji działalności biznesowej oraz analizie, optymalizacji i utrzymaniu bezpieczeństwa naszej oferty online.

9 Przekazywanie danych osobom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkowników. Przekazywanie osobom trzecim wykraczające poza ramy tego oświadczenia o ochronie danych odbywa się wyłącznie w przypadku, gdy jest konieczne do realizacji zamówionej usługi.

Przekazujemy dane tylko w przypadku istnienia obowiązku prawnego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy instytucje prawne (np. organy ścigania) zwracają się z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji lub zostaje wydany nakaz sądowy.

Dane osobowe nie są przekazywane do tak zwanych krajów trzecich poza UE/obszarem EOG.

10 Przepisy prawne lub przepisy umowne zobowiązujące do udostępnienia danych osobowych oraz możliwe skutki nieudostępnienia danych

Zwracamy uwagę, że udostępnienie danych osobowych jest wymagane prawnie w określonych przypadkach (np. w związku z przepisami podatkowymi) lub wynika z ustaleń umownych (np. dotyczących informacji dla partnera umownego lub z jego strony). Na przykład udostępnienie danych osobowych przez osobę, której dotyczą dane lub partnera umowy może być niezbędne do zawarcia umowy, aby dana sprawa (np. zamówienie) mogła zostać przez nas przetworzona. Zobowiązanie do udostępnienia danych jest konieczne przede wszystkim przy zawieraniu umów. Jeśli w takim przypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione, zawarcie umowy z osobą, której dotyczą dane, nie jest możliwe. Przed udostępnieniem danych osoba, której dotyczą dane może zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych lub administratora danych. Inspektor ochrony danych lub administrator danych wyjaśni, czy udostępnienie potrzebnych danych osobowych jest wymagane prawnie lub umownie lub jest konieczne do zawarcia umowy oraz czy w sprawie, z której wynika zobowiązanie konieczne jest udostępnienie danych osobowych lub jakie skutki może mieć nieudostępnienie żądanych danych dla osoby, której dotyczą dane.

11 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo nie korzystamy w naszych relacjach biznesowych ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

COOKIE
WYTYCZNE

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są tworzone przez witrynę internetową podczas Twojej wizyty. Przechowują informacje, które mogą być przydatne do dalszej nawigacji na stronie internetowej. Pozwoli to zachować aktualność twoich informacji po przejściu na inną stronę, a twoje wykorzystanie strony może zostać przeanalizowane.
Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie i przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz także przeglądać naszą stronę bez plików cookie.
Zalecamy pozostawienie plików cookie, w przeciwnym razie możesz utracić wiele informacji. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie

Zarządzaj plikami cookie
Użytkownik ma możliwość kontrolowania akceptacji plików cookie samodzielnie, a także może im zapobiec, konfigurując przeglądarkę.
Należy pamiętać, że zmiany w ustawieniach dotyczą tylko odpowiedniej przeglądarki. Jeśli używasz różnych przeglądarek lub zmieniasz terminal, ustawienia należy wprowadzić ponownie. Ponadto w dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookie ze swojego nośnika. Aby uzyskać informacje o ustawieniach plików cookie, ich zmianach i usunięciu plików cookie, skorzystaj z funkcji pomocy przeglądarki internetowej.
Poniżej znajdują się linki do ustawień najpopularniejszych przeglądarek:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.00/de/cookies.html

1. Pliki cookie sesji
Podczas aktywności na stronie internetowej plik cookie sesji jest tymczasowo przechowywany w pamięci komputera, w którym przechowywany jest identyfikator sesji, np. W celu przechowywania pliku cookie sesji. Na przykład, aby uniknąć konieczności logowania za każdym razem, gdy zmieniasz strony. Pliki cookie sesji są usuwane przy wylogowaniu lub tracą ważność, gdy tylko ich sesja wygasa automatycznie.

2. Trwałe lub protokolarne pliki cookie
Trwały lub historyczny plik cookie przechowuje plik na twoim komputerze przez czas, którego oczekuje. Te pliki cookie przypominają o Twoich informacjach i ustawieniach podczas następnej wizyty. Prowadzi to do szybszego i wygodniejszego dostępu, ponieważ Ty Na przykład nie musisz ponownie zmieniać ustawień językowych dla naszego portalu. Po wygaśnięciu daty wygaśnięcia plik cookie zostanie automatycznie usunięty po odwiedzeniu witryny, która go utworzyła.

3. Pliki cookie stron trzecich
Pliki cookie stron trzecich są dostarczane przez innych dostawców niż operator witryny. Na przykład można ich użyć do zbierania informacji o reklamie, niestandardowej treści i statystyce internetowej.

4. Flashowe pliki cookie
Flashowe pliki cookie są przechowywane jako elementy danych stron internetowych na komputerze, gdy są obsługiwane za pomocą Adobe Flash. Pliki Flash cookie nie mają limitu czasowego.